Staff Site

Manager

Lã Quý Quỳnh

Yuko Matsuyama


Top stylist

Shota Tanaka

Saiko Ueno


Jr. stylist

Phạm Thanh Hằng

Nguyễn Thị Trang

Mã Nguyệt Ánh

Ngọc Bích


Assistant

Võ Thi Bích Trâm

Phan Phạm Thuý Quyên

Nguyễn Thị Giang

Đặng Mỹ Linh


Beauty coordinator

Diễm Hương

Trần Thị Vinh


Top